Disclaimer

Hoewel deze website is gerealiseerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet actueel is. The Data Agency is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten van informatie, beelden en andersoortig materiaal op deze website, behoren uitsluitend toe aan The Data Agency of toeleveranciers. Behoudens de in- of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Data Agency.

Aanvragen voor toestemming of meer informatie dienen te worden gericht aan:
The Data Agency
Wattbaan 1
3439 ML Nieuwegein

E-mailadres: info@thedataagency.nl

Enkele websiteverwijzingen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waar The Data Agency geen controle over heeft. Daardoor draagt The Data Agency geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Every company a data company